Staff

Director

         ZONG-TI JHAI, Ph.D.
 


Staff Psychologist

counseling psychologist

 


Meng-Yu Lu
counseling psychologist

counseling psychologist
YU-Sheng Chen , M.D.   
counseling psychologist

Psychology Interns

Intern
4
Hsuan-Cheng Liu
Intern

3
Xiao-Rou Wu
Intern

2

Xiao-Yuan Xu

Intern